Política de privacitat

Confidencialitat i protecció de dades
Sota els efectes del que preveu el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 (en endavant, "RGPD") relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, PARTISANO WEAR SL, com a responsable del tractament, informa l'usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a PARTISANO WEAR SL i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l'usuari, així com les tasques d'informació. En el moment de l'acceptació de les presents condicions generals, PARTISANO WEAR SL requerirà l'usuari la recollida d'unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis.

Registre de fitxers i formularis
L'ompliment del formulari de registre és obligatori per accedir i gaudir de determinats serveis oferts a la botiga en línia, d'ara endavant comerç electrònic. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registra't o participar en qualsevol de les promocions en què se sol·licitin dades caràcter personal. L'informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència del seu registre com a usuari formaran part del Registre d'Activitats i operacions de Tractament (RAT), que s'actualitzarà periòdicament d'acord amb el que estableix el RGPD.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades
L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant PARTISANO WEAR SL de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. PARTISANO WEAR SL no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les que s'indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació. PARTISANO WEAR SL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves XXSS podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació. S'exonera PARTISANO WEAR SL de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per PARTISANO WEAR SL sempre que procedeixi de fonts alienes a PARTISANO WEAR SL.

Galetes (cookies)
El comerç electrònic PARTISANO.CAT utilitza galetes, considerant tals fitxers físics d'informació allotjats en el mateix terminal de l'usuari i serveixen per facilitar la navegació de l'usuari pel portal. De totes maneres, l'usuari té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d'aquests arxius.

Finalitats
Les finalitats de PARTISANO WEAR SL són exclusivament el manteniment i gestió de la relació amb l'usuari, així com les tasques d'informació. Per a finalitats comercials i de millora de l'experiència en línia del client.

Menors d'edat
En el supòsit que alguns dels nostres serveis vagin dirigits específicament a menors d'edat, PARTISANO.CAT sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per la recollida de les dades personals o, si escau, pel tractament automatitzat de les dades.

Cessió de dades a tercers
PARTISANO.CAT només realitzarà cessió de dades a tercers si és necessari per a la consecució dels contractes i els serveis contractats, així com per complir amb les obligacions legals.

Exercici de drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oblit, portabilitat i oposició
Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en següent correu electrònic: DPO@PARTISANO.CAT. En virtut del que estableix el RGPD, vostè també pot sol·licitar, en els mateixos termes i procediment, el dret a l'oblit, els drets a la limitació del tractament (art. 18) i a la portabilitat de les dades (art. 20).

Mesures de seguretat
PARTISANO WEAR SL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i procuren instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades a PARTISANO.CAT.
PARTISANO.CAT no és responsable d'hipotètics danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a PARTISANO.CAT; de retardar o bloqueigs en l'ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Processos de Dades, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de PARTISANO.CAT. Això no obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Acceptació i Consentiment
L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de PARTISANO.CAT, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat. Certs serveis prestats en el Portal poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.